Biometrijski pasoš

Za izdavanje biometrijskog pasoša potrebna su sledeća dokumenta :

 • Formular zahteva koji popunjava i potpisuje podnosilac zahteva ili zakonski staratelj za maloletnu decu i uz koji se prilaže :
 • Izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahteva na formularu Br. 12-S, štampan na posebnom obrascu ;
 • Važeća konzularna legitimacija o upisu u registar ;
 • Potvrda o boravku u inostranstvu;
 • Potvrda o zaposlenju ili potvrda o školovanju za studente i decu koja se školuju;
 • Četiri (04) nove istovetne fotografije u boji za lične isprave, u skladu sa biometrijskim standardima;
 • Izjava o krvnoj grupi podnosioca zahteva ;
 • Takse ambasade: za pasoš od 28 strana (60 €) u dinarskoj protivvnosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i za pasoš od 48 strana (120 ) u dinarskoj protivvnosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

Važno

IZDAVANJE BIOMETRIJSKOG PASOŠA ZA DECU MLAĐU OD 12 GODINA: 

Obaveštavaju se naši građani da više nije potrebno da deca mlađa od 12 godina, za koju se traži biometrijski pasoš, dolaze u sedište Ambasade, ni prilikom podnošenja dokumentacije zahteva niti prilikom podizanja pasoša. Od sada će to moći da uradi zakonski staratelj deteta.

Međutim, ukoliko se proceni da je potrebna dodatna provera stvarnog i pravnog vršenja starateljstva i utvrđivanja  stvarnog prebivališta deteta, onda je potrebno dovesti ga u Ambasadu.  Potrebna dokumentacija je u oba slučaja ista. Međutim, fotografije koje se prilažu uz dokumentaciju moraju da budu izrađene u skladu sa biometrijskim zahtevima (ICAO : bela pozadina, lice u sredini, nepokriveno, širine 35 mm i 45 mm visine).

 

U slučaju gubitka ili oštećenja pasoša

Lice čiji je pasoš izgubljen, nestao ili je oštećen mora da od nadležnih lokalnih organa dobije potvrdu o prijavi nestanka u kojoj se navode mesto i okolnosti nestanka i da o tome odmah obavesti Ambasadu.    Pasoš koji je oštećen mora se priložiti prilikom podnošenja zahteva za izdavanje novog pasoša.

 

Važno

U slučaju ponovnog izdavanja pasoša usled nestanka ili krađe, podnosilac zahteva je obavezan da dostavi potvrdu o prijavi nestanka ili krađe i da uplati dodatnu taksu u iznosu od (100 €) u dinarskoj protivvnosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, pored redovne takse od (60 €) u dinarskoj protivvnosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

Putni list

Ovo je poseban tip putne isprave koji se može izdati svakom alžirskom državljaninu bez obzira što nije upisan u registar državljana pri konzularnoj službi, radi njegovog povratka u Alžir ako mu je pasoš nestao ili mu je ukraden.

Putni list važi samo za povratak u Alžir, to jest za putovanje u jednom pravcu, najdirektnijom vezom.

Putni list može se izdati na osnovu sledećih dokumenata koja se podnose:

 • Izjava o nestanku ili krađi putne isprave koju Ambasada izdaje na osnovu potvrde o prijavi njenog nestanka, koju je predhodno izala najbliža policijska stanica ;
 • Dokaz o alžirskom državljanstvu koje se utvrđuje na osnovu kopije pasoša ukoliko ista postoji, alžirske lične karte ili vojne knjižice sa ličnom fotografijom ;
 • Tri nove fotografije za lične isprave, anfas i istih dimenzija (formata 3,5 x 4,5 cm) ;
 • Karta za putovanje.
Elektronska biometrijska lična karta CNIBE

 Svako lice koje ima biometrijski pasoš može da traži da mu se izda elektronska biometrijska lična karta CNIB , a da pritom ne mora  da ide na mesto na kome je upisano u knjige

SAOPŠTENJE

Obaveštavaju se alžirski građani koji su upisani u registar pri Ambasadi Demokratske Narodne Republike Alžir u Beogradu da je Ministarstvo unitrašnjih poslova i lokalnih zajednica uvelo „onlajn“ uslugu kako bi građani koji žive u inostranstvu i koji imaju biometrijski pasoš i nacionalni identifikacioni broj (NIN) mogli da elektronskim putem traže da im se izda biometrijska lična karta (CNIBE).

Ovoj usluzi pristupa se preko Internet stranice Ambasade, putem sledećeg linka :

https://passeport.interieur.gov.dz/fr/DemandeCNIBE_Fr/Demande

 

Važno

U slučaju ponovnog izdavanja biometrijske lične karte usled nestanka ili krađe, podnosilac zahteva je obavezan da dostavi potvrdu o prijavi nestanka ili krađe i da uplati taksu u iznosu od (10 €) u dinarskoj protivvnosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés