Vize

 • Poslovna ili profesionalna viza: uz zahtev za ovaj tip vize, potrebno je priložiti: pismo poslodavca (putni nalog) i/ili pozivno pismo alžirskog partnera ili potvrdu o pokrivanju troškova boravka koju izdaje telo koje poziva.    
 • Radna viza: uz zahtev je potrebno priložiti radnu dozvolu izdatu od strane nadležih alžirskih vlasti. Radna viza se odobrava licu koje ima ugovor o radu i privremenu radnu dozvolu koja se izdaje pre nego što nadležne službe zadužene za rad izdaju radnu dozvolu kao i potvrdu overenu od strane tih istih službi a kojom se poslodavac obavezuje da će pokriti troškove povratka u matičnu zemlju stranog radnika odmah po okončanju radnog odnosa.
 • Studentska viza : uz zahtev treba priložiti potvrdu o upisu na neku od obrazovnih institucija, bilo javnu ili privatnu koja je akreditovana od strane alžirske države; pored toga, podnosilac zahteva mora da priloži i potvrdu o stipendiji, koju mu izdaju bilo alžirske vlasti ili vlasti njegove zemlje ili pak dokumentaciju kojom se potvrđuje da ima sredstva za troškove studiranja i boravka.
 • Vize za posetu porodici: uz zahtev treba priložiti potvrdu o smeštaju koju je sačinio član porodice iz Alžira podnosioca zahteva i koja je overena u opštini mesta stanovanja lica koje poziva člana svoje porodice u goste u Alžir. 
 • Turistička viza : uz zahtev za dobijenja ove viza mora se priložiti bilo potvrda o smeštaju overena u opštini na čijoj će teritoriji lice boraviti u Alžiru, bilo potvrda turističke agencije u kojoj se navodi priroda i destinacija putovanja kao i potvrda o pokrivanju troškova tokom boravka u Alžiru.
 • Viza za putovanje iz oblasti kulture : uz zahtev treba priložiti i pozivno pismo na seminar ili manifestaciju koja ima kulturni, naučni ili sportski karakter kao i dokumentaciju o sredstvima tokom boravka.
 • Tranzitna viza: uz zahtev za dobijenje ove vize, prilaže se dokaz o posedovanju ulazne vize za zemlju u koju se putuje i dokaz o raspoloživim sredstvima. 

Potrebna dokumentacija:

 • dva (02) formulara koja je podnosilac zahteva valjano popunio i potpisao;  
 • dve (02) skorašnje fotografije za lična dokumenta;
 • pasoš koji je važeći jos najmanje šest meseci i jedna fotokopija pasosa;
 • putno osiguranje.

BROJ RAČUNA U RSD –  OTP BANKA:

325-96 00 50 000 09 12 -64

BROJ RAČUNA U EVRIMA – OTP BANKA :

RS 353 259 601 500 000 906  77

Swift Code : OTPVRS22

Podnosilac zahteva koji je strani državljanin sa borav

kom u Srbiji, u Crnoj Gori ili u Bosni Hercegovini uz zahtev podnosi i boravišnu legitimaciju i njenu fotokopiju.

Kontaktirajte nas: consular@ambalgserbia.rs

RADNO VREME KONZULATA: 10.00 – 13.00

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés