Potvrda o promeni prebivališta (CCR)

Uslovi za izdavanje potvrde CCR :

 • da je državljanin upisan kao nosilac registracije pri konzularnoj službi.
 • da mu potvrda o promeni prebivališta nikada ranije nije izdavana.
 • da je na dan izdavanja potvrde imao neprkidan boravak u inostranstvu od najmanje tri godine.
 • da vrednost selidbenih predmeta, uključujući i novo vozilo, prema važećoj stopi ne prelazi:

2.000.000 DA za stažiste i studente koji se školuju u inostranstvu.

3.000.000 DA za ostale građane.

 • da je uplatio taksu od 4000 DA za izdavanje potvrde i po 400 DA na svaki iznos od po 10.000 DA deklarisane vrednosti (umanjenje od 50% važi za stažiste i studente)
 • da je uplatio taksu na pribavljanje potvrde o brisanju iz registra, u visini od 2 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
 • da je uplatio taksu u visini od 2 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate za overu potvrde.

Važno

Uslovi za uvoz vozila bez carine:

 • Kubikaža putničkog vozila na benzin ne sme da bude veća od 2000 cm3, a za vozila na dizel, od 2500 cm3.
 • Ukupna težina sa opterećenjem vozila koje se koristi u komercijalne svrhe ne može da bude veća od 05 tona i 950 kg.
 • Vozilo na dva točka mora da bude registrovano.

 

Dokumentacija koja se prilaže :

 • Važeća konzularna legitimacija o registraciji sa fotokopijom.
 • Detaljan spisak selidbenih stvari (u dva primerka ).
 • Važeći pasoš sa fotokopijom.
 • Važeća boravišna viza.
 • Potvrda o zaposlenju ili o školovanju za studente.
 • Potvrda o privremenoj registraciji vozila (sa adresom u Alžiru).
 • Račun za kupljeno vozilo.
 • Potvrda o usaglašenosti.

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés