Overa dokumenata

Ambasada overava sledeće dokumente:

punomoćja, saglasnosti oca, vernost kopije originalu, izjave časti  kao i poslovnu dokumentaciju.

 • Punomoćje

Uslovi za izdavanje

 • Obrazac punomoćja uredno popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva
 • Potpisivanje punomoćja u prisustvu službenika
 • Uplata administrativne takse u visini od 5 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodna banke Srbije na dan uplate.
 • Saglasnost oca

Uslovi za izdavanje

 • Obrazac saglasnosti uredno popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva
 • Lična isprava
 • Obavezno prisustvo oca
 • Uplata administrativne takse u visini od 2 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodna banke Srbije na dan uplate.
 • Overa o verodostojnosti kopije originalu i izjave časti

Uslovi za izdavanje

 • Podneti dokument ili izjavu koji se overava i potpisati ga u prisustvu konzularnog službenika ili podneti original dokumenta sa fotokopijom koja se overava kao verodostojna originalu
 • Uplata administrativne takse u visini d 2 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodna banke Srbije na dan uplate.
 • Overa poslovne dokumentacije

Pod overom poslovne dokumentacije podrazumeva se dokumentacija poslovne prirode koja je namenjena alžirskim vlastima. Ova dokumenta moraju predhodno biti overena od nadležnog organa Republike Srbije, Bosne i Hercegovina ili Crne Gore (Ministarstvo spoljnih poslova ili sudovi u slučaju da se overavaju prevodi dokumenata).

Za svaku overu, treba uplatiti administrativnu taksu od 60 € u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodna banke Srbije na dan uplate.

Za overu poslovnih dokumenata, uplata administrativne takse vrši se direktno na račun Ambasade u banci  OTP SRBIJA:

Korisnik: Ambassada Alžira u Beogradu  

Račun br. RS35325960050000090391

SPECIMEN UPLATNICE

Kontaktirajte nas: consular@ambalgserbia.rs

Copyright Ambassade d'Algérie en Serbie 2015 • Tous droits réservés